Navigacija: Naslovnica / Ustroj - Statut / Savjet mladih Grada Zaprešića

Savjet mladih Grada Zaprešića

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Zaprešića
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 1/07 ) Gradsko vijeće Grada Zaprešića objavljuje


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Zaprešića


1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, sa sjedištem na području Grada Zaprešića, da prijave kandidate za članove Savjeta mladih Grada Zaprešića.

2. Savjet mladih Grada Zaprešića savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Zaprešića, a broji 7 članova.

3. Kandidat za člana Savjeta mladih može biti osoba u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života s prebivalištem na području Grada Zaprešića.

4. Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, OIB, adresu prijavljenog prebivališta i obrazloženje prijedloga ovjereno pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

5. Prijedlogu se prilažu: uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci, rodni list ili domovnica kandidata, te izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg se vidi da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke 1. ovog Poziva, ne stariji od 6 mjeseci.

6. Prijedlog kandidata podnosi se , u roku od 15 dana od objave poziva u dnevnom tisku i na web stranici Grada, Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Zaprešića, na adresu Nova ulica 10, Zaprešić, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

7. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Zaprešića na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, na vrijeme od dvije godine.


                                                         Predsjednik
                                                    Gradskog vijeća
                                                         Drago Bago