Navigacija: Naslovnica / O Zaprešiću / Razvojni projekti grada

Razvojni projekti grada

Ovdje možete pogledati kratke prezentacije o razvojnim projektima grada Zaprešića.

Za gledanje filmova potrebni su vam: Real Player-2, DivX ili Microsoft Media Player. Ukoliko ih nemate instalirane, možete ih downloadati klikom na ikone.

real player divx

RAZVOJ GRADA ZAPREŠIĆA
Generalni plan razvoja Grada.
Pogledajte prezentaciju:
Razvoj Grada (Windows Media Player, 5.11 MB)
Razvoj Grada (Real Player, 1,03 MB)

SHOPPING CITY ZAGREB
Prostor između autoputa Zagreb-Macelj i Zagorske magistrale rezerviran je za izgradnju poslovno-trgovačkog kompleksa Shopping City Zagreb, na površini od oko 100 hektara. Teritorij od izuzetnog strateškog značaja za Zaprešić, Zagreb i šire, lociran unutar međunarodno značajnog prometnog koridora i kao potez visoke gustoće aktivnosti, trebao bi biti uvršten u vrijednosti na razini Republike Hrvatske. Ovim projektom se iniciraju procesi, koji će se aktivirati i na međudržavnoj razini.
Njegove osnovne razvojne značajke su: racionalno korištenje zemljišta i infrastrukture, nova radna mjesta, povećanje socijalne privlačnosti šireg prostora, raznolikost programa i tipologija, prepoznatljiv identitet cijele zone, funkcioniranje kompleksa tijekom 24 sata, iniciranje europskog razvojnog pravca Zagreb-Maribor-Graz.
Zamišljen na stratifikaciji tri monofunkcionalna centra: poslovno-trgovačkog, športskog i zabavnog, stvaraju se nove, hibridne tipologije. Poslovni, administrativno-upravni, uredski, trgovački sadržaji; robne kuće, izložbeno-prodajni saloni, hoteli, ugostiteljstvo, zabava, kino dvorane, komunalno-servisni i skladišni prostori, prometne građevine, šport i rekreacija, istraživački centri, javna i društvena namjena, parkovi, šetnice, trgovi i uređene zelene i pješačke površine, predviđeni su sadržaji unutar zone.
Pogledajte prezentaciju:
Shopping City Zagreb (Windows Media Player, 2.79 MB)
Shopping City Zagreb (Real Player, 0.99 MB)

NOVI DVORI – GOLF
Dvorac Novi dvori, kao i kompleks Novih dvora zaprešićkih izgrađen je u 18. stoljeću. Niz gospodarskih objekata unutar konzervatorski vrednovane cjeline spomenici su I. kategorije.
Valorizacijom kulturnih dobara na području Zagrebačke županije, a temeljem Konzervatorske studije Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, date su smjernice i uvjeti za obnovu dvorca i perivoja, te su određene moguće i odgovarajuće namjene i funkcije.
Prostorna cjelina ispred sklopa Novih dvora povoljna je za smještaj golf igrališta s 27 rupa, a u skladu sa suvremenim svjetskim trendovima zaštite dvoraca.
Grad je izgradnjom golf vježbališta, kao sastavnog dijela golf igrališta, otvorio mogućnosti i potvrdio želju da se kompleks Novih dvora očuva i dobije nove sadržaje, koji su u skladu sa zaštitom i prezentacijom spomenika kulture i krajobraza, uz stvaranje elemenata za financiranje i obnovu kompleksa Novih dvora u cjelini.
Pogledajte prezentaciju:
Novi dvori - golf (Windows Media Player, 2.05 MB)
Novi dvori - golf (Real Player, 875 KB)

KAMPUS
Koncept urbanističkog oblikovanja temelji se na očuvanju prirodnih značajki prostora i artikulaciji planiranih sadržaja u funkciji zaštite i unapređenja okoliša.
Četiri sadržajno-funkcionalna sklopa; kampus na jugoistoku, tehnologijski park na jugozapadu, studentsko naselje na Ciglenki i športsko-rekreacijska zona u zapadnom dijelu prostora, povezani su mrežom komunikacija u ortogonalnom rasteru s naglaskom na "cardo" i "decumanus".
Svi su arhitektonski sklopovi koncipirani po principima održive-ekološke nisko-energetske i energetski učinkovite arhitekture, te kao prostorno sinergijska cjelina predstavljaju prvi projekt takve vrste u Hrvatskoj.
Temeljne ekološke postavke odgovarajućih prostornih međuodnosa zgrada osunčanje i provjetravanje, ostvarene su izmaknutim disponiranjem zgrada, a krovovi svih zgrada predviđeni su kao pristupačni i ozelenjeni. Uz pasivne sunčane, predviđeni su svi aktivni sustavi za uporabu obnovljivih izvora energije, poglavito sunčeve.
Pilot građevina nacionalnog znanstveno-istraživačkog tehnologijsko-razvojnog projekta Hrvatska sunčana kuća smještena je u središtu prostora obuhvata, kao generativna građevina svih budućih sklopova s namjenom informativnog centra i ogledne nisko-energetske građevine pasivnog standarda.
Pogledajte prezentaciju:
Kampus (Windows Media Player, 2.58 MB)
Kampus (Real Player, 948 KB)

EKO-ETNO PARK
Sada zapuštena poljoprivredna površina uz rijeku Krapinu, a iznad Novih dvora predložena je za organizaciju Eko-etno parka, kao kombinaciju triju sadržaja:
- ratarskih aktivnosti (ekološkog uzgoja zdrave hrane-voća i povrća, te autohtonog bilja)
- stočarstva (rezervata domaćih životinja: krava, koza, ovaca i peradi, ali i divljih: patki, fazana, srna i jelena
- te etno naselja – prezentacije autohtone arhitekture
Projekt je zamišljen kao edukativni – za uključivanje ekološke i tradicije svijesti građana, te obrazovanje mladih, i kao turistička atrakcija u cilju očuvanja izvornih vrijednosti lokalne tradicijske kulture uz mogućnost razgledavanja, boravka, uključenja u rad i istraživanja.

EKO NASELJE ZAJARKI
Na jugozapadnom dijelu grada uz jezero Zajarki na oko 140 hektara planira se športsko-rekreacijska zona s turizmom i stanovanjem. Dobra prometna povezanost, uz mogućnost boravka u izdvojenom, mirnom i prirodnom okruženju, čini ovaj prostor izuzetno atraktivnim za buduće korisnike.
Na sjevernoj obali jezera, dva su izdvojena eko naselja obiteljskih kuća. Središnji dio predstavljaju ugostiteljsko-turistički sadržaji, a sve je prožeto športsko-rekreativnim sadržajima na otvorenom.
Kako je ekološka svijest o prostoru sve više prisutna, a budi se i sklonost prema lokalnom i tradicionalnom, pokrenut je projekt povratka prirodi, koji u sebi objedinjuje kvalitetu, funkcionalnost i fleksibilnost gradnje, jednostavnost i suvremenost materijala i oblikovanja, te racionalnost putem smanjenja utroška energije, troškova gradnje i održavanja.
primarni cilj ovog projekta je lako i brzo građenje drvenih montažnih kuća, bez primjene bilo kakve mehanizacije, kao i maksimalno pojednostavljenje metode montiranja primjenom patentiranog modularnog sustava, koji pruža mogućnost samodovršenja same gradnje od strane korisnika, na način slobodne organizacije tlocrta.
Pogledajte prezentaciju:
Eko park i Eko naselje Zajarki (Windows Media Player, 2.05 MB)
Eko park i Eko naselje Zajarki (Real Player, 820 KB)

AERODROM – AQUA PARK
Zbog bolje prometne komunikacije, naročito za golfere, te kao osnova za daljnji razvoj zračnih sportova, koji su tu već prisutni, primjerice zmajarstvo i vožnja paragliderima, u Zaprešiću se razvija ideja o izgradnji aerodroma.
Predviđena je lokacija sjeveroistočno od naselja, između željezničke pruge i rijeke Krapine, a ispitivanjem pogodnosti te lokacije, povoljnih pravaca u odnosu na reljef i ružu vjetrova, odabrani su optimalni elementi: staza za vožnju, stajanka, objekti pristana i kluba s tornjem, hangar i svi ostali potrebni prateći sadržaji. Namjena aerodroma je prvenstveno za športske aktivnosti, školovanje pilota i komercijalne svrhe generalnog zrakoplovstva.
Ovaj predio uz rijeku Krapinu, do sada je nekorišteno i neizgrađeno zemljište, a kao prostor rezerviran za športsko-rekreativne sadržaje, interesantna je i kvalitetna lokacija za planiranje ne samo navedenog aerodroma, predviđenog za rekreativne, ali i transportne svrhe, već i dugo planiranog, te analizama potencijala izvora tople vode na lokaciji potvrđenog Aqua parka.
On bi u ovoj zoni predstavljao jedan novi sadržaj, kompatibilan prostoru i okolnim sadržajima. Unutar kompleksa mogli bi se organizirati zatvoreni i otvoreni prostori kupališta s bazenima i vodenim atrakcijama (aqua land), terme toplice, akvarij, edukativni prostori, tematski zeleni vrt s autohtonom vegetacijom, artistički artikulirani javni prostori, te prateći sadržaji turizma i ugostiteljstva.
Pogledajte prezentaciju:
Aerodrom (Windows Media Player, 2.79 MB)
Aerodrom (Real Player, 482 KB)